1. Definities

 2. Reikwijdte/toepasselijkheid/algemene voorwaarden

 3. Omschrijving diensten/producten

 4. Overeenkomst

 5. Prijs/betaling

 6. Aansprakelijkheid

 7. Intellectueel eigendom

 8. Toepasselijk recht/rechten

 9. Contact

 

1. Definities: 

 1. Green Harvey: Green Harvey, gevestigd te Zoetermeer onder KvK nr. 78251052 en btw-identificatienr. NL003307254B13.

 2. Klant: degene met wie Green Harvey een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: Green Harvey en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 5. Contact: hello@greenharvey.com en 085-06 08 486

Overzicht

Deze website wordt beheerd door Green Harvey. Doorheen de site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar Green Harvey. Green Harvey biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site, aan u, de klant, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, beleidslijnen en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en/of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Terms of Service", "Terms"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van enig deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u de website niet bezoeken of gebruik maken van diensten. Indien deze Algemene Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de algemene voorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de algemene voorwaarden te allen tijde op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezette gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij de wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel afzien van rechtsvervolgingen.

Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment.

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.

 • Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.

 • De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

Verantwoordelijkheden 

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U ben bovendien zelfverantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijkheid via internet.

 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

 1. Reikwijdte/toepasselijkheid algemene voorwaarden

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Green Harvey.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Online winkelvoorwaarden 

 1. Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarige leeftijd in uw staat of provincie van verblijf hebt, of dat u de meerderjarige leeftijd in uw staat of provincie van verblijf hebt en dat u ons toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige afhankelijke personen toe te staan deze site te gebruiken.

 2. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden en u mag bij het gebruik van de service geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

 3. U mag geen wormen of virussen of enige code van destructieve aard overbrengen.

 4. Een inbreuk of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

Algemene voorwaarden

 1. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment service te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook.

 2. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) onversleuteld kan worden overgedragen en dat er sprake kan zijn van (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan de technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.

 3. U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of de toegang tot de service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

 4. De in deze overeenkomst gebruikte koppen zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden. 

Juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie

 1. Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, nauwkeurigere, vollediger of tijdigere informatiebronnen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

 2. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter beschikking gesteld als referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde te wijzigen, maar wij zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren. 

 

 1.  Omschrijving diensten/producten

Producten of diensten

 1. Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar zijn via de website. Deze producten of diensten kunnen een beperkte hoeveelheid hebben en kunnen alleen worden geruild of geretourneerd volgens ons retourbeleid.

 2. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor van welke kleur dan ook accuraat is.

 3. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van de producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst dat op deze site wordt gedaan, is ongeldig waar dat verboden is.

 4. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd. 

 

 1. Overeenkomst

Optionele gereedschappen

We kunnen u toegang geven tot tools van derden waarop we geen toezicht houden, noch enige controle of invoer hebben. 

 1. U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang bieden tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden.

 2. Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is geheel op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van de voorwaarden waarop de tools door de betreffende derde partij(en) worden aangeboden en dat u deze goedkeurt.

 3. We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (inclusief het vrijgeven van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten vallen ook onder deze gebruiksvoorwaarden. 

Fouten, onnauwkeurigheden en omissies

 1. Af en toe kan er informatie op onze site of in de service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of omissies bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als de informatie in de Service of op een verwante website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend) onnauwkeurig is.

 2. Wij verbinden ons er niet toe om informatie in de service of op een verwante website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen enkele gespecificeerde update- of verversingsdatum die in de service of op een verwante website wordt toegepast, mag worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de service of op een verwante website is gewijzigd of geüpdatet.

 Monsters/modellen 

Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen.

Gevolgen van niet tijdig betalen 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan heeft Green Harvey vanaf dat moment recht op vergoeding van een rente van twee procent (2 %) per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. Deze rente is verschuldigd met ingang van de dag waarop de betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Green Harvey.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Green Harvey zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Green Harvey op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Green Harvey, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Green Harvey te betalen.

Retourneren 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarden dat:

 • Het product niet is gebruikt

 • Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen

 • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast

 • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (ondergoed, badkleding, enz.)

 • De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc.)

 • Het product geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is

 • Het product geen los tijdschrift of losse krant is

 • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft

 • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht 

 1. De bedenktijd van 30 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:

 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling

 • Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen

 • Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen

 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen 

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via hello@greenharvey.com.

 2. De consument is verplicht om het product binnen 30 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Green Harvey, bij gebreke waarbij zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 3. Indien de aankoopkosten incl. de overige kosten, zoals verzendkosten, administratiekosten e.d. (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze van de klant voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden) volgens wet voor terugbetaling in aanmerking komen zal Green Harvey deze kosten binnen 30 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Green Harvey heeft geretourneerd. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat de klant voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met de klant is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling bij de klant in rekening gebracht.

 4. De consument is verantwoordelijk voor het betalen van zijn/haar eigen verzendkosten voor het retourneren van het artikel. Verzendkosten worden niet gerestitueerd. Als de consument een terugbetaling ontvangt, worden de kosten van de retourzending in mindering gebracht op de terugbetaling. 

Green Harvey kan de terugbetaling weigeren totdat wij de goederen terug hebben ontvangen of totdat de klant het bewijs heeft geleverd dat de klant de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. De klant dient de goederen onverwijld en in ieder geval binnen veertien dagen na de datum waarop de klant ons in kennis stelt van de opzegging van deze overeenkomst, aan ons terug te sturen of te overhandigen. Deze termijn wordt geacht in acht te zijn genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. 

De klant is alleen aansprakelijk voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies het gevolg is van de behandeling van de goederen die niet nodig is voor het testen van de aard, de eigenschappen en het functioneren van de goederen.

7. Green Harvey is niet aansprakelijk voor zoekrakende pakketten, wanneer de klant dit retourneert.

Te late of ontbrekende terugbetalingen

Als u nog geen terugbetaling heeft ontvangen: 

 1. Controleer dan eerst uw bankrekening

 2. Neem dan contact op met uw creditcardmaatschappij, het kan enige tijd duren voordat uw terugbetaling officieel is gepost.

 3. Neem vervolgens contact op met uw bank. Vaak is er enige verwerkingstijd voordat een terugbetaling wordt gepost.

 4. Als u dit allemaal heeft gedaan en u heeft nog steeds uw terugbetaling niet ontvangen, neem dan contact met ons op via hello@greenharvey.com

Verboden toepassingen

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele-eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of over te brengen die op enige wijze de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan worden gebruikt; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape te gebruiken; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de veiligheidskenmerken van de Dienst of een verwante website, andere websites of het internet te omzeilen of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een verwante website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het recht op herroeping

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

Bovendien geldt het herroepingsrecht niet voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn voor retourzending

Aanmelding op de website van Green Harvey

 1. Green Harvey geeft de klant de mogelijkheid om zich te registreren onder www.greenharvey.com door op de knop ‘registreren’ te klikken om te registreren en een klantenrekening te openen. Registratie is puur vrijwillig om toekomstige bestellingen te vereenvoudigen. De registratie is niet verplicht om een bestelling te plaatsen.

 2. De klant is verplicht om zijn persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en niet ter beschikking te stellen aan onbevoegde derden.

 3. Registratie bij Green Harvey is gratis. Er is geen recht op registratie. Green Harvey kan de registratie ook koppelen aan verdere eisen (bijvoorbeeld het controleren van de registratiegegevens). De klant is verplicht om tijdens de registratie correcte en nauwkeurige informatie te verstrekken. Wijzigingen in de gegevens moeten door de klant worden meegedeeld om kosten te vermijden als de klant een nieuwe bestelling wil plaatsen. De klant moet met name zijn volledige naam, adres en e-mailadres opgeven. Green Harvey heeft het recht om alle verklaringen die aan de klanten moeten worden afgelegd effectief naar het e-mailadres van de klant te sturen, tenzij een strengere vorm bij wet of overeenkomst verplicht is.

 4. De persoonlijke gegevens die tijdens de registratie worden opgeslagen, worden door ons opgeslagen zodat de klant op elk moment opnieuw kan inloggen met zijn toegangsgegevens. Meer informatie vindt de klant in de privacyverklaring en cookieverklaring beschikbaar op https://www.greenharvey.com/privacy-beleid

 5. Door u te abonneren op de sms-berichten van Green Harvey, stemt u ermee in om geautomatiseerde marketing-sms-berichten van ons te ontvangen over onze producten en diensten op het telefoonnummer dat u hebt opgegeven toen u zich aanmeldde, en dat de berichten kunnen worden verzonden via een automatisch telefoonkiessysteem of andere technologie. De frequentie van berichten is terugkerend. Toestemming is geen aankoopvoorwaarde. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Antwoord STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT om u af te melden en HELP voor klantenondersteuning. Mogelijk ontvangt u een extra sms ter bevestiging van uw beslissing om u af te melden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat een poging om u af te melden op een andere manier dan het sms'en van de bovenstaande opt-out-opdrachten geen redelijk middel is om u af te melden.

Levering 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

 2. Levering vindt plaats bij Green Harvey, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Green Harvey het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.

 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Green Harvey kan tegenwerpen.

 6. Vanaf €50,- euro ontvangt de klant gratis verzending op de bestelling binnen Nederland voor losse verkoop. De leveringskosten in andere landen binnen Europa zijn voor de rekening van de koper. Bekijk de verzendkosten van alle landen door hier te klikken.

 7. In uitzonderlijke gevallen kunnen de levertijden langer zijn dan aangegeven vanwege knelpunten in de levering of andere onvoorziene omstandigheden. In het bijzonder heeft Green Harvey geen invloed op vertragingen in de levering die door de rederij worden veroorzaakt. In het geval van buitenlandse bestellingen kan de levering dienovereenkomst worden uitgesteld.

 8. Een abonnement bij Green Harvey sluit je af voor een tijdsperiode van minimaal 3 maanden (minimaal 1 zak per maand). Via jouw account kan je elke maand de gewenste proteïne zak bewerken, een maand overslaan of een product toevoegen. Bij bestellingen boven de €50,- euro ontvang je gratis verzending in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland.

  Jouw lidmaatschap is 100% aanpasbaar en je krijgt gegarandeerd ons laagste tarief - 15% van elke bestelling, elke maand! Klik hier voor meer informatie over het abonnement.

Abonnementen

Wanneer je een abonnement aanschaft, ontvang je herhaal leveringen. Deze zijn gebaseerd op de abonnementsduur en frequentie die je selecteert.
Uw betalingsgegevens worden veilig opgeslagen en voor elk van deze leveringen worden kosten in rekening gebracht, tenzij u ervoor kiest om vooruit te betalen. Een abonnement sluit je af voor minimaal 3 maanden.

Sommige abonnementen worden mogelijk automatisch verlengd aan het einde van hun looptijd. Als je een abonnement niet wilt verlengen, kun je het opzeggen.

Wanneer jij je aanmeldt voor het Green Harvey lidmaatschap, bieden we een tevredenheidsgarantie van 30 dagen op jouw eerste abonnementsbestelling. Ons doel is om je van binnen en buiten op jouw best te laten voelen, dus als je in die tijd niet tevreden bent, neem dan contact met ons op via hello@greenharvey.com zodat we je kunnen helpen het meeste uit jouw proteïne poeder te halen, of je de meest up to date retourneer informatie te bieden.

De 30 dagen garantie is alleen geldig op de eerste verzending


Als u uw abonnement wilt opzeggen of wijzigen, kunt u dat op elk gewenst moment doen. Uw e-mails met orderbevestiging bevatten links naar uw bestelling. Van daaruit kunt u uw abonnement beheren.

Levertijd

 1. De door Green Harvey opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Green Harvey.

 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Green Harvey niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders te hebben afgesproken.

Feitelijke levering

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets ander hebben afgesproken. 

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Green Harvey niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Green Harvey, bij gebreke waarvan Green Harvey niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product berust bij Green Harvey tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Green Harvey bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

 4. Klanten van Green Harvey ontvangen een bericht zodra het pakket is verzonden. 

Bewaring 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie

 1. Voor de producten van Green Harvey geldt een wettelijke garantie: recht op een goed product, van 6 maanden. De klant moet kunnen bewijzen dat het leveren van een slecht product door Green Harvey is geleverd. De klant moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De klant heeft het product op een normale manier gebruikt.

 • De klant heeft het product niet zelf kapot gemaakt of beschadigd.

 • Het is geen normale slijtage.

 • De klant heeft het product goed onderhouden.

 • De klant bij Green Harvey klaagt binnen twee maanden nadat de klant ontdekte dat het product niet goed is.

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 4. Green Harvey garandeert niet dat de resultaten die worden verkregen uit het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zijn.

Ruilen

 1. Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop ten overlegging van de originele factuur

 • Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes

 • Het product is nog niet gebruikt

 1. Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 2. Wanneer de klant een product wilt ruilen, dan moet de klant een bericht sturen naar hello@greenharvey.com. In de mail graag het volgende benoemen/invoegen:

 • De factuur

 • Reden voor ruilen

 • Voor welk product de klant graag wilt ruilen 

 1. Alle eventuele bijkomende kosten voor het ruilen van de producten, zoals verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Green Harvey tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Green Harvey geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Green Harvey geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken en eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Green Harvey daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Green Harvey uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Green Harvey in staat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Green Harvey gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Green Harvey.

 2. Het is de verantwoordelijk van de klant dat een ingebrekestelling Green Harvey ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt. 

 

 1. Prijzen/betaling

Prijzen 

 1. Alle prijzen die Green Harvey hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis- verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen die Green Harvey hanteert voor zijn producten of diensten, zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Green Harvey te allen tijde wijzigen.

 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Green Harvey niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke regeling.

 5. Green Harvey versleuteld alle informatie van de klant met het SSL (Secure Socket Layer) protocol. Dit betekent dat onbevoegden de gegevens van de klant niet mogen zien.

 6. Eventuele terugbetalingen worden automatisch gecrediteerd op de rekening die de klant voor de betaling heeft gebruikt. In geval van betaling per factuur en vooruitbetaling wordt de overboeking naar de rekening van waaruit de overboeking is gedaan, gestuurd. 

Veilig betalen 

 1. Green Harvey versleuteld alle informatie van de klant met het SSL (Secure Socket Layer) protocol. Dit betekent dat onbevoegden de gegevens van de klant niet mogen zien. 

 

 1. Aansprakelijkheid 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Green Harvey een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Green Harvey verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Green Harvey

 1. Green Harvey is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Green Harvey aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Green Harvey is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Green Harvey aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van het product berust bij Green Harvey tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan Green Harvey bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij anders is overeengekomen.

 7. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de verkoper.

 8. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien de verkoper een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de goederen heeft aangenomen. Hetzelfde geldt voor vorderingen van de koper op grond van de wet op de productaansprakelijkheid.

 Afwijzing van garanties; beperking van aansprakelijkheid

 1. Wij garanderen, verklaren of garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zal zijn.

 2. Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de dienst kunnen worden verkregen, nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

 3. U gaat ermee akkoord dat wij de dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de dienst op elk moment kunnen annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving.

 4. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van, of het onvermogen tot gebruik van, de dienst op uw eigen risico is. De dienst en alle producten en diensten die via de dienst aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals ze beschikbaar zijn' voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verhandelbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel, en niet-inbreuk.

 5. In geen geval zal Green Harvey, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, gezondheidskwesties, ziekte, fysieke problemen, verlies, vordering, of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten, of enige soortgelijke schade, ongeacht of deze gebaseerd is op een contract, onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten die met behulp van de dienst zijn aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gesteld via de dienst, zelfs als u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. In geen geval zal Green Harvey aansprakelijk zijn voor aanbevelingen, gezondheidsclaims, verklaringen, of enig ander advies of informatie verstrekt op de website of enige andere vorm van communicatie. Omdat sommige staten of jurisdicties de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de maximale mate die door de wet is toegestaan. 

Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord dat Green Harvey en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw inbreuk op deze algemene voorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing bevatten, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

Zekerbaarheid

In het geval dat een bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn gescheiden van deze algemene voorwaarden, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. 

Vervaltermijn

Elke recht van de klant op schadevergoeding van Green Harvey vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek. 

Recht op ontbinding 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Green Harvey toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Green Harvey niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Green Harvey in verzuim is.

 3. Green Harvey heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Green Harvey kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om tee vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Beëindiging

 1. De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

 2. Deze servicevoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons mee te delen dat u onze Diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u het gebruik van onze site staakt.

 3. Als u naar ons eigen oordeel faalt, of als we vermoeden dat u heeft gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze servicevoorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en/of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) worden ontzegd.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Green Harvey in nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Green Harvey kan worden toegerekend in een van de wil van Green Harvey onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Green Harvey kan worden verlangd.

 2. Tot de in lid 1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen., etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weeromstandigheden en werkonderbrekingen.

 3. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Green Harvey 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden. De verplichtingen opgeschort totdat Green Harvey er weer aan kan voldoen.

 4. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 5. Green Harvey is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet. 

 

 1. Intellectueel eigendom 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Green Harvey blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Green Harvey op grond van wat voor met Green Harvey gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

 2. Tot die tijd kan Green Harvey zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

 4. Indien Green Harvey een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Green Harvey het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. 

 

 1. Toepasselijk recht/rechten

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Green Harvey kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Green Harvey heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.

 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Green Harvey.

 3. Green Harvey is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Green Harvey gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. Green Harvey roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Green Harvey, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Green Harvey te verrekenen met een vordering op Green Harvey.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Green Harvey is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Green Harvey zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen. 

Overgang van rechten 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Green Harvey.

 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 2:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Green Harvey bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Volledige overeenkomst

 1. Als wij een recht of bepaling van deze servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van dat recht of die bepaling. 

Toepasselijk recht een bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Green Harvey is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

 1. Contact

E-mail: hello@greenharvey.com

Laatste update: 3 augustus 2021