Laatst aangepast op: 3 augustus 2021

 

Green Harvey respecteert de privacy van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: http://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Met het voortzetten van het bezoek van deze website moet Green Harvey expliciete toestemming hebben van u. Dit doet u door de cookie banner te accepteren. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende link te klikken: http://www.learn-about-cookies.com/how-to-delete-cookies.

Deze privacyverklaring is met juridische en technische zorg samengesteld. Wij houden de ontwikkelingen op het gebied van privacy recht goed in de gaten en zullen hier ook op handelen. Daarom kan de privacyverklaring weleens aangepast worden. Wij raden u dan ook aan om regelmatig de privacyverklaring te checken. Bovenaan het document plaatsen wij altijd de datum waarop het document voor het laatst is aangepast, zodat u in een oogopslag kan zien of u iets gemist heeft. 

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen 

  1. Website www.greenharvey.com
  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Green Harvey, gevestigd te Zoetermeer, KvK-nummer: 78251052 

Artikel 2 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres) worden verzameld door Green Harvey. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identifactor of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor fysieke, fysiologische, genetische psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.

De grondslag waar Green Harvey zich op baseert voor het verzamelen van uw gegevens is: ‘het is noodzakelijk om gegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren’.

Artikel 3 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van een rectificatie of wisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via hello@greenharvey.com.

U heeft de volgende rechten:

Recht tot inzage

Het recht op inzage in persoonsgegevens staat in artikel 15 AVG. Dat recht houdt concreet in dat een persoon aan iedere organisatie kan vragen of er persoonsgegevens van hem worden verwerkt, en zo ja, om welke persoonsgegevens het gaat en waarom en op welke manier die persoonsgegevens worden verwerkt.   

Recht op rectificatie

Artikel 15 van de AVG geeft een betrokkene inzagerecht. Met dit recht kan een betrokkene controleren welke persoonsgegevens door de organisatie worden verwerkt en of deze persoonsgegevens kloppen. Klopt er iets niet? Dan mag de betrokkene de organisatie op grond van artikel 16 van de AVG vragen de gegevens te wijzigen of aan te vullen. 

Recht op gegevenswissing

Het recht op gegevenswissing wordt ook wel het recht om vergeten te worden genoemd. In artikel 17 AVG staat dat organisaties in bepaalde gevallen, op verzoek van de betrokkene waarvan zij gegevens verwerken, persoonsgegevens moeten wissen.

Zo’n verzoek van de betrokkene moet in een aantal gevallen ingewilligd worden. Bijvoorbeeld wanneer de betrokkene de toestemming waarop de verwerking plaatsvond intrekt, of in situaties waarin de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt.

Als de verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens moet wissen, heeft hij ook de plicht om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens ook verwerken hier van op de hoogte te stellen.

Uitzonderingen

In sommige situaties kan het recht op gegevenswissing niet ingeroepen worden. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de verwerking van deze persoonsgegevens nodig is voor het nakomen van een wettelijke verplichting, het vervullen van een taak van algemeen belang of openbaar gezag, of wanneer de persoonsgegevens bewaard moeten blijven wegens archivering in het algemeen belang.

Decentrale overheden moeten binnen een bepaalde termijn op een verzoek om gegevenswissing reageren, en verifiëren dat degene die het verzoek indient ook daadwerkelijk de betrokkene is.

Recht op bezwaar

U heeft in twee situaties het recht aan een organisatie te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Ten eerste als een organisatie uw gegevens gebruikt voor direct marketing. Ten tweede kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie. 

Recht op beperking 

Het recht op beperking van de verwerking is vastgelegd in artikel 18 van de AVG. Op grond van dit recht kan een betrokkene een organisatie vragen (tijdelijk) te stoppen met het verwerken of wijzigen van zijn persoonsgegevens.

Dat kan als er sprake is van een van de volgende gevallen:

  • Als de gegevens die gebruikt worden (mogelijk) onjuist zijn, de betrokkene dit bij de organisatie heeft aangegeven en de organisatie nog niet heeft gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.
  • Als de verwerking onrechtmatig is, maar de betrokkene (nog) niet wil dat de gegevens op grond van artikel 17 AVG worden gewist. Bijvoorbeeld omdat hij ze later wil opvragen.
  • Als de organisatie de gegevens niet meer nodig heeft voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, maar de betrokkene de gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering, zoals een juridische procedure.
  • Op het moment dat de betrokkene op grond van artikel 21 AVG bezwaar heeft gemaakt tegen het verwerken van zijn persoonsgegevens, de organisatie daar vanwege zwaarwegende belangen toch mee door wil gaan en nog niet duidelijk is wiens belangen nu eigenlijk zwaarder wegen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Dit betekent dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u verwerkt. U kunt deze gegevens vervolgens zelf opslaan voor persoonlijk (her)gebruik of doorgeven aan een andere organisatie. Het doel van dit recht is uw positie te versterken en u meer controle over uw gegevens te geven.

Recht op indienen van een klacht

Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een bestuursorgaan zich in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een ander heeft gedragen, een klacht in te dienen bij dat bestuursorgaan.  

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 4 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 5 – Commerciële aanbiedingen

Door u aan te melden op onze website voor de nieuwsbrief, geeft u toestemming om commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: hello@greenharvey.com of kunt u zich onderaan de mail afmelden.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van ieder daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Door u te abonneren op de sms-berichten van Green Harvey, stemt u ermee in om geautomatiseerde marketing-sms-berichten van ons te ontvangen over onze producten en diensten op het telefoonnummer dat u hebt opgegeven toen u zich aanmeldde, en dat de berichten kunnen worden verzonden via een automatisch telefoonkiessysteem of andere technologie. De frequentie van berichten is terugkerend. Toestemming is geen aankoopvoorwaarde. Bericht- en datatarieven kunnen van toepassing zijn. Antwoord STOP, END, CANCEL, UNSUBSCRIBE of QUIT om u af te melden en HELP voor klantenondersteuning. Mogelijk ontvangt u een extra sms ter bevestiging van uw beslissing om u af te melden. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat een poging om u af te melden op een andere manier dan het sms'en van de bovenstaande opt-out-opdrachten geen redelijk middel is om u af te melden.

Artikel 6 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Greem Harvey hanteert een bewaartermijn van 3 jaar.

Artikel 7 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 9 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Iris van der Hoeven, hello@greenharvey.com.